Algemene voorwaarden

Deze website en alle te lezen informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter kan het voorkomen dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of – zonder voorafgaande toestemming of aankondiging – op een later moment aangevuld en/of gewijzigd worden. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede alle informatie en materiaal, verklaart de bezoeker/gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande algemene voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en gebonden te zijn.

 

Algemene Voorwaarden


Identiteit van de ondernemer

bij afscheid \ susanne is een eenmanszaak gedreven door Susanne Duijvestein en opgenomen in de Kamer van Koophandel onder nummer: 68478739. Bij afscheid werkt met algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden. 

bij afscheid
Cabralstraat 1, 1057 CD Amsterdam
[email protected]
KvK-nummer: 68478739

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdracht: de dienst of product – zoals uitvaartbegeleiding, een adviesgesprek, een professioneel consult, een kennissessie, een lezing, een workshop, een opleiding - die door bij afscheid geleverd zal worden.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie bij afscheid een overeenkomst sluit.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een opleiding, cursus, workshop, kennissessie of andere activiteit welke is georganiseerd door bij afscheid.
 • Consument: de natuurlijke persoon die een product of dienst afneemt welke is aangeboden door bij afscheid.
 • Ondernemer: de onderneming bij afscheid
 • Overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge afspraak voor een opdracht tussen opdrachtgever en bij afscheid.


Artikel 2 – Algemeen

 1. Bij afscheid richt zich op begeleiding bij afscheid nemen en op het vergroten van kennis en inspiratie op het gebied van afscheid nemen. Dit is zowel gericht op consumenten als op (aspirant) professionals en organisaties.
 2. Op alle met bij afscheid gesloten overeenkomsten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Bij afname van producten of diensten van bij afscheid geeft de consument via een vinkje in het bestelformulier of opdrachtformulier te kennen dat diegene deze algemene voorwaarden heeft ontvangen en gelezen en ermee akkoord is.
 4. Bij inschrijving voor opleidingen, workshops, cursussen en activiteiten van bij afscheid geeft de deelnemer via een vraag op het inschrijfformulier te kennen dat diegene deze algemene voorwaarden heeft ontvangen en gelezen en ermee akkoord is.
 5. Indien er onduidelijkheid is over deze bepalingen, of wanneer zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient er gehandeld te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Intellectueel eigendom | Alle informatie op deze site zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht tenzij anders vermeld. Dit geldt zowel voor tekst als beeld, lesmateriaal, video’s, foto’s, logo’s en illustraties. De informatie op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van bij afscheid worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt of gedeeld met derden. Ongewenste verspreiding op welke manier dan ook zal juridische gevolgen hebben.
 7. Verantwoordelijkheid | De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij/zij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie en kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. De productinformatie en adviezen binnen deze website, zijn niet gecontroleerd of geverifieerd door toezichtgevende instanties. Het advies is niet bedoeld ter diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van ziektes en/of aandoeningen. Wij adviseren je altijd een arts, accountant, advocaat of professionele adviseur te raadplegen bij eventuele klachten en vragen.
 8. Aansprakelijkheid | Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de beschikbare informatie op deze website en bij afscheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van gebruik van deze informatie. Als u onjuistheden aantreft binnen de website, vragen we u vriendelijk deze aan ons te melden.
 9. Externe bronnen, links en websites | Informatie van externe bronnen en/of websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, zijn niet extra door ons onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de informatie en/of inhoud van externe partijen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond bij het aangaan van een verbintenis met een door ons gelinkte externe bron/website.


Artikel 3 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 4 – Opleidingen, workshops en kennissessies

 1. Aanmelding geschiedt online, door middel van het aanmeldformulier op de website of per e-mail.
 2. Na inschrijving voor een opleiding ontvangt deelnemer een opleidingsovereenkomst.
 3. Indien de aspirant deelnemer besluit deel te nemen aan een opleiding, bevestigt diegene deelname door de opleidingsovereenkomst digitaal ondertekend te retourneren per mail aan bij afscheid.
 4. Vanaf dat moment treedt de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen in werking. Wanneer deze zijn verstreken, treden de annuleringsvoorwaarden in werking.
 5. Op het aanmeldformulier voor de opleiding geeft de deelnemer de juiste adresgegevens aan voor facturatie. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen. De factuur dient betaald te zijn voor aanvang van de opleiding. Er bestaat de mogelijkheid om in termijnen te betalen. In dat geval dient de eerste termijn betaald te zijn voor aanvang van de opleiding. De overige termijnen dienen betaald te worden op de aangegeven vervaldata.
 6. Na overschrijding van de betalingstermijn volgt een schriftelijke herinnering met daarin een verlengde betalingstermijn van 7 dagen. Indien deze termijn is verlopen, schakelt bij afscheid een incassobureau in. De kosten daarvoor komen voor rekening van de deelnemer.
 7. Voor opleidingen, workshops en kennissessies hanteert bij afscheid een minimum en een maximum aantal deelnemers; bij te geringe belangstelling kan bij afscheid besluiten om een opleiding of andere activiteit niet door te laten gaan. De deelnemer krijgt hiervan zo spoedig mogelijk bericht.
 8. Ook na bevestiging houdt bij afscheid zich het recht voor om de locatie en data van de opleiding, workshop of kennissessie te wijzigen.
 9. Met bij afscheid gesloten overeenkomsten leiden voor bij afscheid tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Bij afscheid is gehouden haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar maatstaven van vakmanschap, inzet en zorgvuldigheid verlangd kan worden.
 10. Om bij de opleidingen in aanmerking te komen voor certificering geldt een plicht om tenminste 8 van de 9 de themadagen aanwezig te zijn.
 11. Voor zover bij afscheid voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van medewerking of informatieverstrekking van de deelnemer, kan bij afscheid ontslagen worden van haar verplichtingen bij het niet tijdig verstrekken van deze medewerking of informatie.


Artikel 5 – De prijs

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij anders en expliciet aangegeven.
 2. De prijzen van de opleidingen zijn vrijgesteld van btw.
 3. De prijzen van uitvaartbegeleiding zijn vrijgesteld van btw.
 4. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 5. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 
Artikel 6 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


Artikel 7 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan voorafgaand aan levering.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 8 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van fysiek geleverde producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Voor digitale producten (bijvoorbeeld PDF, lesmateriaal, online cursussen, video's, documenten voor e-readers etc.) geldt geen herroepingsrecht.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 9 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  – die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  – die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  – die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
  – die snel kunnen bederven of verouderen;
  – waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  – voor losse kranten en tijdschriften;
  – voor audio- en video-opnamen en computersoftware en/of digitale documenten die weliswaar kunnen worden teruggestuurd (digitaal) maar daarbij logischerwijs ook in het bezit van consument kunnen blijven (bijv. in de vorm van een copy).

 
Artikel 11 – Annulering

 1. Annuleren dient schriftelijk te gebeuren via e-mail. De annulering is pas definitief wanneer deze door bij afscheid is bevestigd.
 2. Na definitieve aanmelding geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Na deze termijn gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Bij opleidingen

 • Annulering tot 8 weken voor aanvang van opleiding: 100% restitutie of kosteloos doorschuiven
 • Annulering binnen 8-6 weken voor aanvang van opleiding: 75% restitutie van de opleidingskosten
 • Annulering binnen 6-4 weken voor aanvang van opleiding: 50% restitutie van de opleidingskosten.
 • Annulering binnen 4-0 weken voor aanvang van opleiding: geen restitutie van de opleidingskosten.
 • Tussentijds beëindigen van opleiding: geen restitutie. Eventuele openstaande termijnbetalingen dienen alsnog te worden voldaan.

Workshops en kennissessies

 • Annulering tot 7 dagen voor aanvang van een workshop of kennissessie: 100% restitutie of kosteloos doorschuiven
 • Annulering binnen 7-0 dagen voor aanvang van een workshop of kennissessie: geen restitutie
 • Tussentijds beëindigen van een workshop of kennissessie: geen restitutie
 1. Bij ziekte van de docent of bij calamiteiten zorgt bij afscheid voor een vervangende docent of een vervangende datum.
 2. Bij afscheid streeft ernaar de opleidingen te allen tijde door te laten gaan. Mocht het toch geen doorgang kunnen vinden, heeft bij afscheid de inspanningsverplichting om een vervangende opleiding aan te bieden. Mocht dit niet lukken, dan is bij afscheid uitsluitend gehouden tot terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

 
Artikel 12 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 
Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Bij afscheid zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 
Artikel 14 – Overmacht

 1. Overmacht in deze voorwaarden houdt, naast hetgeen daarover in de wet en in jurisprudentie begrepen wordt, in alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien waarop bij afscheid geen invloed uit kan oefenen.
 2. Bij afscheid is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens een opdrachtgever indien zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch een krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 3. Wanneer bij afscheid door overmacht een deel van de afgesproken overeenkomst wel uit heeft kunnen voeren, is bij afscheid gemachtigd dat deel te factureren.

 
Artikel 15 – Klachten

Bij opleidingen, cursussen, workshops en kennissessies

 1. De deelnemer dient eventuele klachten over de door de bij afscheid aangeboden diensten in het kader van de opleiding, binnen uiterlijk één maand na levering daarvan, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken bij de eigenaar Susanne Duijvestein. Bij gebreke hiervan wordt de deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening.
 2. Elke klacht zal vertrouwelijk worden behandeld, serieus genomen worden en met aandacht worden besproken. Uitgangspunt is dat het vak van uitvaartbegeleider een vrij beroep is dat niet aan enige wettelijke regelgeving of voorwaarden verbonden is, van welk ministerie of welke instantie dan ook.
 3. Binnen 10 werkdagen na de melding wordt op de klacht mondeling en schriftelijk gereageerd door de eigenaar van bij afscheid, Susanne Duijvestein.
 4. Bij afscheid stelt binnen 4 weken na de melding een passende oplossing voor aan de indiener van de klacht.
 5. Een klacht moet uiterlijk binnen 4 weken na melding zijn afgehandeld. Is er meer tijd nodig, dan wordt de klager hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte gesteld.
 6. Klachten worden vastgelegd en voor een tijdsduur van 2 jaar bewaard. De vastlegging van de klacht gaat als volgt:
  • naam van indiener van de klacht
  • aard van de klacht
  • voorgestelde oplossing
  • wel/niet overeenstemming van de indiener van de klacht
  • datum
  • handtekening
 7. Indien de indiener van de klacht niet tevreden is met de uitkomst van de oplossing van de klacht, kan de klager zich binnen 8 weken na de ontvangst van de door bij afscheid voorgestelde oplossing wenden tot de klachtenbehandelaar. Dit is een onafhankelijke persoon die geen functionele banden met bij afscheid heeft. De gegevens van de klachtenbehandelaar:

  Femke Beers
  [email protected]
  Balboastraat 50H, 1057 VX Amsterdam

 8. De klachtencommissie zal de klacht opnieuw bekijken en beoordelen.
 9. De klachtencommissie zal binnen 4 weken uitspraak doen, tenzij er langer onderzoek nodig is. In dat geval zal de klachtencommissie beide partijen hiervan op de hoogte stellen en een nieuwe datum aangeven waarop de klachtencommissie uitspraak doet.
 10. Het besluit van de klachtencommissie is bindend voor de indiener van de klacht en bij afscheid.
 11. Eventuele consequenties voor bij afscheid dienen binnen 2 weken na het besluit afgehandeld te worden.
 12. Eventuele consequenties voor de indiener van de klacht dienen binnen 4 weken na het besluit afgehandeld te worden.
 13. Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van betalingsverplichtingen.
 14. De uitspraak van de klachtencommissie is bindend voor alle partijen, ook als in de statuten staat dat de klachtencommissie de uitspraak als advies terugkoppelt.

Bij overige producten en diensten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij bij afscheid ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 
Artikel 16 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen bij afscheid en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de opdrachtgever zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.